สนใจสมัครสินเชื่อ มี รถแลกเงิน

เลือก รถแลกเงิน ที่ใช่

การคำนวณดอกเบี้ย

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

​การคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือที่แท้จริงในแต่ละงวด เมื่อชำระเงินกู้เข้ามาในแต่ละงวดจะถูกนำไปตัดเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้เงินต้นลดลงและเมื่อเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยที่ถูกนำมาคำนวณในงวดถัดไป ก็จะลดลงตามไปด้วย หากเราต้องการให้หนี้หมดไว สามารถจ่ายค่างวดมากกว่าที่ธนาคารกำหนด หรือ โปะเงินก้อน จะช่วยให้เราปลดหนี้ได้ไวขึ้น​


​เงินต้น คูณ อัตราเบี้ยต่อปี คูณ จำนวนวันในงวด หาร 365 หรือ 366 วัน (ต่อปี)*

ตัวอย่างการคำนวณ

วงเงินกู้ 100,000 บาท ผ่อน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปี กำหนดเงินผ่อนต่องวด งวดละ 9,216 บาท รวมยอดชำระทั้งสิ้น 110,592 บาท

การคำนวณหาดอกเบี้ยงวดแรก (เดือน ม.ค. มี 31 วัน)

สิ้นงวดยอดชำระต่องวดชำระเงินต้นชำระดอกเบี้ยเงินต้นคงเหลือ
0100,000
19,2167,632.321,583.3392,367.68
29,2167,753.171,462.4984,614.51
39,2167,875.931,339.7376,738.58
49,2168,000.631,215.0368,737.95
59,2168,127.311,088.3560,610.64
69,2168,255.99959.6752,354.65
79,2168,386.71828.9543,967.94
89,2168,519.50696.1635,448.44
99,2168,654.39561.2726,794.05
109,2168,791.42424.2418,002.63
119,2168,930.62285.249,072.02
129,2169,072.02143.640
รวม110,592

*จำนวนวันใน 1 ปี ขึ้นกับการกำหนดของสถาบันการเงินซึ่งอาจเป็น 360 วัน หรือ 365 วัน หรือ 366 วันก็ได้ โดยสถาบันการเงินจะต้องใช้จำนวนวันเดียวกันสำหรับการคำนวณทั้งดอกเบี้ยจ่าย เช่น เงินฝาก และ ดอกเบี้ยรับ เช่น สินเชื่อ​

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) ​

เป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาแล้วคํานวณถึงวันที่ผ่อนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจับหาร ด้วยจํานวนงวดที่ผ่อนเลย แปลว่า แม้เราจะผ่อนเงินต้นไปบางส่วนแล้ว แต่ดอกเบี้ยที่คํานวณนั้นจะใช้อัตราที่คํานวณจากเงินต้นเต็มจํานวนตั้งแต่วันแรกเลย​​


​เงินต้น คูณ อัตราดอกเบี้ยต่อปี คูณ ระยะเวลา (ปี)

ตัวอย่างการคำนวณ

วงเงินกู้ 100,000 บาท ผ่อน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ​​

สิ้นงวดยอดชำระต่องวดชำระเงินต้นชำระดอกเบี้ยVat 7%
19,9878,333.341,000653.34
29,9878,333.341,000653.34
39,9878,333.341,000653.34
49,9878,333.341,000653.34
59,9878,333.341,000653.34
69,9878,333.341,000653.34
79,9878,333.341,000653.34
89,9878,333.341,000653.34
99,9878,333.341,000653.34
109,9878,333.341,000653.34
119,9878,333.341,000653.34
129,9878,333.341,000653.34
รวม119,844100,000.0812,0007,840.08

*** การคำนวณดอกเบี้ยของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้น สถาบันการเงินผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ที่ รายละเอียด