ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)มี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

บริษัท มี อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจ และบริษัทจะใช้มาตรการสูงสุดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทจึงได้จัดให้มีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล เปิดเผย และ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ โดยท่านสามารถทำความเข้าใจประกาศดังกล่าว ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 02 106 6480

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ไฟล์เอกสาร
1.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้สมัครงาน
2.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ บุคลากรบริษัท
3.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ลูกค้า
4.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร
5.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น
6.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้มาติดต่อ ผู้เข้าอาคารสำนักงาน
7.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ เกี่ยวกับการใช้วงจรปิด
8.แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ คู่ค้าและผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
9.แบบฟอร์ม ขอให้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
10.แบบคำขอยินยอมใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย